Značková opravna foto
a video techniky

Sledování stavu zakázky:
/

Záruční opravy

V případě splnění podmínek pro provedení záruční opravy, bude závada opravena na náklady výrobce. U některých záručních oprav je nutné předat osobní údaje zákazníka výrobci za účelem kontroly práce opravny. Zákazník předáním záruční zakázky opravně bere na vědomí tuto skutečnost a vyslovuje s ní souhlas.

Doporučujeme, aby se zákazník seznámil se záručními podmínkami při nákupu výrobku. Někteří výrobci mají specifické podmínky, jako například SIGMA.

A) Záruční podmínky pro zboží zakoupené v České republice

Oprávněnost provedení bezplatné záruční opravy prokazuje spotřebitel - zákazník opravně vyplněným platným Záručním listem.
Upozornění: Záruční podmínky pro výrobky zakoupené pro potřebu podnikatelských subjektů (firem) jsou jiné, než podmínky pro koncové spotřebitele - soukromé osoby!!!

Záruční list výrobku Záruční list musí obsahovat: 1. datum prodeje, 2. čitelné razítko prodejny, 3. podpis prodávajícího, 4. úplný název výrobku, 5. výrobní číslo přístroje - výrobku.
Záruční doba výrobku se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Výrobek v záruce opatřený Záručním listem, který nesplňuje shora uvedené náležitosti, bude opravnou odmítnut, nebo po dohodě opraven za úhradu jako běžná oprava.
Záruka je platná za podmínek, které uvádí výrobce, případně autorizovaný dovozce zboží do České republiky, ve shodě se zákonem. Jakékoli dodatečné upravování originálu Záručního listu je nepřípustné. Při zjištění svévolné úpravy Záručního listu zákazníkem opravna takový záruční list zadrží a předá vydavateli Záručního listu k občanskoprávnímu dořešení.

B) Záruční podmínky pro zboží zakoupené v Evropské unii

Obecné podmínky

 • Předložení řádně vyplněného záručního listu a originálu nabývacího dokladu
 • Záruční doba na přístroje je platná po dobu 12 měsíců od data prodeje
 • Náklady na přepravu přístroje do/z opravny hradí vždy zákazník
 • Zákazník je povinen si zálohovat veškerá softwarová nastavení vč. dat na médiích
 • Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka v zemi nákupu zboží (viz Základní rozdíly)

Nutné doklady pro uznání mezinárodní záruky Canon EWS

Pro uznání mezinárodní záruky v rámci EWS je zákazník povinen předložit originál nabývacího dokladu, ze kterého musí být zřejmé, kde a kdy byl vadný výrobek zakoupen. K nabývacímu dokladu musí být přiložen originál záručního EWS listu, ve kterém musí prodejce vyplnit následující položky:

 • jméno a adresa majitele (kupujícího)
 • jméno a adresa prodejce (stačí čitelný otisk razítka)
 • model výrobku a jeho výrobní číslo (pokud jím přístroj disponuje)
 • datum nákupu

Při nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů je záruční list neplatný.

Záruka se nevztahuje na:

 • Pravidelné kontroly, údržbu, či opravy související s běžným opotřebením
 • Spotřební materiál
 • Jakýkoliv software
 • Vady způsobené vlastními úpravami či neodborným zásahem
 • Firmware Upgrade (aktualizaci výrobního nastavení)
 • Změnu specifikace od doby prodeje či v důsledku změn modifikace v určité zemi
 • Závady zaviněné nesprávným používáním nebo manipulací neodpovídající návodu k obsluze
 • Závady vzniklé korozí, špínou, vodou (vlhkostí), prachem nebo pískem
 • Vady způsobené zásahem jiného než autorizovaného střediska výrobce
 • Použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství
 • Mechanické poškození vzniklé pádem, nárazem, úderem či nevhodným transportem

Základní rozdíly mezi EWS a obecnými záručními podmínkami, poskytovanými českými prodejci v rámci zákona na ochranu spotřebitele 40/1964 Sb., občanského zákoníku konečnému spotřebiteli

 • Neplatí záruční doba 24 měsíců
 • Neplatí třicetidenní limit na provedení záruční opravu
 • Neplatí povinnost dovozce uhradit náklady na přepravu přístroje do/z záruční opravny
 • Neplatí možnost předložit pouze platný Záruční list (viz Nutné doklady…)

C) Záruční podmínky pro zboží zakoupené mimo Evropskou unii

Obecně platí, že podmínky určuje výrobce a zákazník by se měl ve vlastním zájmu s nimi seznámit

Doporučujeme, aby se zákazník seznámil s vyznačenou teritoriální působností Záručního listu, který je mu při nákupu spolu s výrobkem předáván. Také je důležité, aby vydavatelem Záručního listu byl výrobce, nikoli třeba obchodní firma. Záruční listy výrobce jsou označeny logem a popisem výrobce.

Pokud má Záruční list má celosvětovou (Worldwide) působnost nebo zahrnuje i Evropu, platí obvykle podmínky stejné, jako u EWS, tedy pro evropské Záruční listy – viz výše

Podporujeme: